Back Fatematuz Zohora: Shoto Jonomer Prem

Fatematuz Zohora: Shoto Jonomer Prem

Bengali
1. Ar Jeno Nei Kono Vabona
2. Ei Sur Vora Dur Nilimai
3. Vul Sobi Vul Ei Jiboner
4. Hai Ki Je Kori Ei Mon Nia
5. Jhilmil Jhilmil Jhiler
6. Sat-ti Tarar Ei Timir
7. Jodi Aponar Mone
8. Tumi Mor Jibone Amio
9. Shudhu Shukher Kothati Shune Gecho
10. Chonde Chonde Duli Anonde
11. Ghum Ghum Chad Jhikimiki Tara
12. Enechi Amar Shoto Jonomer Prem