Back Various Artists: Desher Gaan - BGBP

Various Artists: Desher Gaan - BGBP

Bengali
1. Sadi Mohammad - Shono Ekti Mujibur
2. Swapan Dutta - Banglar Mukh Ami
3. Nandita Yasmin - Eki Oporup Rupe
4. Swapan Dutta - Hajar Bochor Pore
5. Nandita Yasmin - Ei Banglar Matite
6. Maisha Ahsan Mom - Amar Baul Moner
7. Sadi Mohammad - Jodi Tor Dak Shune
8. Ashok Saha - O Vai Khati Sonar
9. Maisha Ahsan Mom - Je Deshete Shapla
10. Ashok Saha - Abar Jombe Mela